Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ayakta Teşhis ve Tedavi 10/10/2019 10 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30914 Sağlık Bakanlığından: MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Res…

 

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.1)

Paya Dayalı Kitle Fonlaması III – 35/A.1 03 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30907 Sermaye Piyasası Kurulundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayana…

 

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1)

Mesleki Yeterlilik Belgesi Tebliğ 2019/1 03 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30907 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: Amaç ve kapsam… 

 

Gıda Işınlama Yönetmeliği

Gıda Işınlama Yönetmeliği 03 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30907 Tarım ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar… 

 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592)

Gecikme Zammı Oranı 02 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30906 Karar Sayısı: 1592 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 i…

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV 1594 02 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30906 Karar Sayısı: 1594 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değe…

 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1593)

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı 1593 02 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30906 Karar Sayısı: 1593 Ekli “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yard…

 

Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri

Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri GİRİŞ Bu Broşürde, vergilendirme sürecinde ortaya çıkan vergi hatalarına ve bu hataların idari aşamada düzeltme y…

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Tanık Ücreti 01 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30905 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 1…

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Hakem Ücreti 01 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30905 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 1… 

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark