Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Gebe veya Emziren Kadınlar 07 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30881 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: MADDE 1 – 16/8/2013 tarihli… 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri

KGK Faizsiz Finans Hizmetleri 06 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30880 — Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/09/2019 Ta… 

 

Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2019/1)

Akreditasyon Kullanım Ücreti Payı 2019/1 05 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30879 Türk Akreditasyon Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu…

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MEB Özel Eğitim Kurumları Değişiklik 05/09/2019 05 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30879 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 18/5/2012 tarihli… 

 

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aktif İşgücü Hizmetleri 03 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30877 Türkiye İş Kurumundan: MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete…

 

Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları

Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı :96597630-010.07.01-E.11144299 Tarih…

 

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3)

Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları III-62.3 31 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30874 Sermaye Piyasası Kurulundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, D…

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/55)

Türk Parası Kıymetini Koruma 2019-32/55 31 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30874 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve…

 

2020 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri – Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin…

Yurt Dışı Hizmet Borçlanmasının Usul ve Esasları

Yurt dışında geçen sürelerin (çalışma/işsizlik/ev kadınlığı sürelerinin) sigortalılık sürelerinden sayılmasına ilişkin olarak yurt dışı borçlanma talebinde bulunanların borçlanma primi tutarları, seçecekleri prime esas kazançlarının %32’sinden %45’ine çıkarılmıştır. Ayrıca Türkiye’deki sigortalılık statüsüne bakılmaksızın yurt dışı hizmet borçlanmasına yönelik süreler sigortalılık süresine dâhil edilecek ve borçlanılacak süreler Türkiye’deki sigortalılık statüsü dikkate alınmaksızın 5510 Sayılı Kanun’un 4/b kapsamında kabul edilecektir.

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark